Terug

De grond onder onze voeten

De grond onder onze voeten

Index

  1. Samenvatting
  2. Interpretatie: Thematiek
  3. Interpretatie: Titel en Motto
  4. Interpretatie: Structuur en Techniek
  5. Interpretatie: Personages
  6. Interpretatie: Taal en Stijl
  7. Interpretatie: Situering binnen het werk
  8. Reacties
  9. Voor wie meer wil weten
  10. Vragen en discussietips

Samenvatting

Voor deze bespreking is gebruikgemaakt van: Jesús Carrasco, De grond onder onze voeten. Uitgeverij J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 2016. Vertaald uit het Spaans door Arie van der Wal. Oorspronkelijke uitgave: La tierra que pissamos, 2016.

Het is begin twintigste eeuw en Spanje is bezet door het verder niet precies gedefinieerde ‘Rijk’. In augustus keert een zwijgzame man terug naar zijn vroegere huis in de omgeving van La Parra, een klein plaatsje in de droge en arme streek Extremadura. In dat huis woont nu een oud-militair, een kolonialist, met zijn Nederlandse vrouw. Zij raakt geïntrigeerd door deze man en verleent hem onderdak, hoewel dat tegen de regels is.

Iosif Holman is een wrede oud-militair, die medeverantwoordelijk is voor de moord op en deportatie van de lokale bevolking in Extremadura. Hij en zijn Nederlandse echtgenote Eva Holman wonen in een van de huizen die zijn buitgemaakt op de oorspronkelijke bewoners; het is een cadeau voor degenen die zich hebben onderscheiden bij de annexatie van Spanje. Maar nu is Iosif gehandicapt en maakt hij met zijn slechte humeur en tirannieke karakter het leven van Eva nog vervelender dan vroeger. Zij blijft toch voor hem zorgen, ook al haat ze hem diep vanbinnen omdat hun enige zoon Thomas ook aan het front is gaan vechten en daarbij is omgekomen.

Op een dag verschijnt er in haar moestuin een onbekende magere, donkere man met littekens op zijn gezicht. Hoewel Eva weet dat het niet is toegestaan ‘inlanders’ onderdak te verlenen, jaagt ze de man niet weg. Ze heeft altijd op de oorspronkelijke bewoners neergekeken en ze als smerig en verachtelijk beschouwd, maar raakt door de zwijgzame man geïntrigeerd en probeert aan de hand van zijn spaarzame woorden en andere informatie te achterhalen wie hij is en waar hij vandaan komt. In zijn colbert vindt ze een brief van luitenant Adrien Boom, bij wie ze navraag doet. Via hem komt ze te weten dat hij heeft gediend in houthakkerskampen in het noorden.

Langzaam wordt duidelijk dat de man, Leva, bij de inname van het dorp door het bezettingsleger zijn vrouw en dochter Lola heeft verloren. De mannen werden met jutezakken in de kerk opgesloten, terwijl de ‘onbruikbare’ dorpsgenoten werden afgevoerd en vermoord. De bruikbare mannen moesten eerst een massagraf graven en werden vervolgens als werkkrachten gedeporteerd naar werkkampen. Ze kwamen meer dood – sommige waren echt gestorven – dan levend aan op de plek van bestemming, iets wat Adrien Boom, een van de weinige meer ‘menselijke’ kolonisten, verafschuwde. Boom zorgde beter voor de mannen die hij onder zijn hoede had.

Leva overleeft die zware jaren, maar zwijgt als het graf en brengt zichzelf uit wanhoop en frustratie ernstige wonden toe in zijn gezicht. Als hij op het punt staat zijn voet af te hakken, kunnen zijn medegevangenen dat nog net voorkomen. Omdat hij hem zo lang goed heeft gediend, redt Adrien Boom hem van executie door hem als zijn persoonlijke assistent te benoemen.

Na de jaren van dwangarbeid keert Leva terug naar het land waar hij vandaan komt, de moestuin van Eva. Daar komt en vertrekt hij gedurende de dag, zonder dat duidelijk is waar hij 's avonds naartoe gaat. Pas wanneer Eva zijn verhaal helemaal ontrafeld heeft, wordt duidelijk dat hij steeds naar El Huerto de Las Guindas gaat, de plek waar zijn vrouw en kind, en alle andere dorpsgenoten, begraven liggen.

Eva denkt aanvankelijk dat de man misschien is gekomen om wraak te nemen en schiet hem in zijn voet als ze hem in het halfdonker ontwaart. Maar de man reageert ook daar eigenlijk niet op en ze beseft dat het haar eigen denkbeelden zijn waartegen ze strijdt.

Na verloop van tijd wordt ze ontboden door de consul, die haar de kans geeft te ontkennen dat ze de man een schuilplaats verleent. Eva weigert. Leva is haar spiegel en doet haar inzien dat ze zelf weliswaar geen mensen heeft vermoord of gegijzeld – zoals haar man Iosif en zijn collega’s wel hebben gedaan – maar wel medeschuldig is aan wat er heeft plaatsgevonden. Het feit dat ze haar ogen heeft gesloten voor de waarheid, pleit haar niet vrij van verantwoordelijkheid. Om die reden doet ze niet tegen de consul alsof ze onschuldig is.

Top

Interpretatie : Thematiek

Het thema van De grond onder onze voeten is de relatie tussen de mens en de aarde. Letterlijk gaat het dan om de relatie tussen iemand en diens geboortegrond, of de plek waar diegene vandaan komt, zoals Leva en zijn dorp. Die grond kent meerdere lagen, die we niet altijd op het eerste gezicht kunnen waarnemen. Een nieuwe werkelijkheid geeft een nieuwe laag, zoals in het geval van een nieuwe heerser die de vorige beschaving uitwist. Symbolisch gezien zou je kunnen zeggen dat de grond onder Eva’s voeten een laag is boven op die van Leva; niet voor niets legt hij zich letterlijk in de grond, tussen de zaaibedden, te rusten. Hij is min of meer gekomen om op deze plek te sterven: ‘Ik heb kunnen zien hoe hij geleidelijk alle last aflegde, zich ontdeed van wat hem vasthield, totdat hij helemaal verdween en zich vermengde met de aarde, met zijn aarde’ (p. 231).

Je geboortegrond, je afkomst, bepaalt in hoge mate je positie in de wereld en het leven dat je leidt. ‘Inlander’ Leva, die droogte en armoede kent, leidt een karig, nederig bestaan. Eva daarentegen, afkomstig uit Nederland, kijkt vanuit haar welvarende kringen en het klassedenken dat daarmee gepaard gaat, neer op deze mensen. Wanneer Leva uitgemergeld terugkomt en op grond gaat liggen, beziet ze dat als ‘uitgestrekt als een hond’, een ‘toonbeeld van verval’, want: ‘Hij, die zwicht voor de krachten van de natuur en zich niet verzet maar laat leiden door zijn driften en de zwakte van het vlees? Een echte man is in staat daar niet aan toe te geven’ (p. 53).

Het ironische is dat Leva zich vele malen waardiger toont dan de militairen die de inwoners als beesten afslachten of als vuil behandelen. De mensen die zich superieur wanen en denken verheven te zijn boven de natuur en menselijke driften, gedragen zich arrogant, gewelddadig en beestachtig. Ook schuld is een belangrijk motief en Eva wordt zich steeds meer bewust van haar schuld: ‘Er was geen ander mysterie dan schuld: de wetenschap dat ik mijn huis had gebouwd op het bloed van de zijnen. Dat ik me in de vlag van de traditie, het Rijk en de religie had gehuld om deel te nemen aan deze plundering’ (p. 232).

Figuurlijk gezien zou je ‘de grond onder onze voeten’ kunnen opvatten als het fundament waarop je je bestaan bouwt. Dat fundament wordt zowel voor Leva als voor Eva aan het wankelen gebracht. Voor Leva gebeurt dat wanneer zijn dorp wordt overmeesterd en onschuldige mensen zomaar worden vermoord. Zijn wereldbeeld en positie in de wereld zijn daarmee voorgoed veranderd.

Voor Eva begint het fundament waarop haar leven is gebouwd te wankelen wanneer ze door de komst van Leva de gevolgen van het kolonialisme onder ogen moet zien: ‘Ik draag de schuld van het feit dat ik me heb laten misleiden mijn leven te bouwen op een moeras’ (p. 232). Vervolgens verbindt ze de letterlijke en figuurlijke betekenis met elkaar: ‘En toch, hoewel ik nooit zal kunnen doen wat hij heeft gedaan, terugkeren naar de enige echte oorsprong, kies ik deze plek uit als mijn plek en claim ik voor mezelf het recht op het stof en de wormen en alles wat er verder nog is om te mogen wegrotten’ (p. 232).

Daarmee geeft Carrasco’s boek dus ook duidelijk kritiek op het kolonialisme. Juist door het verhaal zich te laten afspelen in en tussen voormalige koloniserende landen, wordt veel invoelbaarder wat de gevolgen van het kolonialisme zijn en hoe misplaatst het superioriteitsgevoel van de bezetters is. Eva is weliswaar niet direct verantwoordelijk voor de bezetting, maar profiteert wel van de privileges en verbeeldt daarmee als het ware de huidige positie van veel Europese landen en hun inwoners, die worden geconfronteerd met een kolonialistisch verleden.

Het feit dat Carrasco het Europese kolonialisme met de Tweede Wereldoorlog verbindt – er is sprake van een ‘Rijk’, de inheemse bevolking wordt vermoord of te werk gesteld in werkkampen en de beelden die Carrasco gebruikt doen sterk denken aan de kampen van de nazi’s –, wil vermoedelijk zeggen dat eigenlijk geen enkel land, geen enkel volk in geen enkel tijdvak schone handen heeft.

Eva en Leva spiegelen elkaar op veel manieren. Net als Leva heeft Eva haar kind verloren; haar enige zoon Thomas is door Iosif als soldaat de oorlog in gesleept en daarbij omgekomen. Dat is ook de belangrijkste reden dat zij haar echtgenoot haat.
Beiden zijn onvrij: Leva wordt in het keurslijf van dwangarbeider gedwongen, Eva moet als vrouw ‘voldoen aan het beeld dat ze voor mij [haar] hadden ontworpen’ (p. 95). Beiden zitten als het ware hun tijd, hun leven uit en komen niet werkelijk in opstand. Het verschil is dat Eva in het kamp van de bezetter verkeert en Leva in het kamp (letterlijk) van de onderdrukten.

Motieven in het boek zijn de moestuin, het jasje van Leva, de vulpen van Eva. Zij staan voor schepping, voor groei en ontwikkeling, voor dat wat blijft en vormen daarmee een contrast met de oorlog, het geweld, de vernietiging ten gevolge van de kolonisatie.
Het vreemdelingenmotief, waarbij een buitenstaander het leven overhoop gooit van de hoofdpersoon en diegene een spiegel voorhoudt, is een klassiek gegeven in de literatuur. 

Top

Interpretatie : Titel en Motto's

Het boek heeft geen motto. De titel, De grond onder onze voeten, verwijst naar het thema in zowel letterlijke zin als figuurlijke zin: de plek waar je vandaan komt, de basis van je bestaan, de afkomst in letterlijke en figuurlijke zin, maar ook naar de basis van onze economische voorspoed, die voor veel Europese landen is gebaseerd op een kolonialistisch verleden.

Top

Interpretatie : Structuur en Techniek

Het boek bestaat uit 87 korte hoofdstukken. Het verhaal wordt verteld vanuit twee perspectieven: Eva (ik) en Leva (hij). Sommige hoofdstukken beginnen vanuit het perspectief van Eva, andere vanuit het perspectief van Leva, dat in feite ook het perspectief van Eva is, aangezien zij degene is die zijn verhaal reconstrueert. Soms lopen die twee perspectieven ineens helemaal in elkaar over, zoals bijvoorbeeld in hoofdstuk 34, of in hoofdstuk 59, dat begint vanuit Eva, maar waarbij vervolgens de ik-lijn overgaat in de hij-lijn door het beschrijven van de gewaarwordingen van Leva. Deze manier van vertellen draagt bij aan de onduidelijkheid wat nu precies ‘waar’ is en wat door Eva wordt bedacht of ingevuld. 

Doordat Eva het verhaal van Leva als het ware reconstrueert en dus steeds brokjes informatie verkrijgt, wordt het verhaal niet chronologisch verteld. De ik-verhaallijn van Eva vertegenwoordigt het verhaalheden en is op zichzelf wel chronologisch. Deze wordt doorsneden door de passages over Leva die niet-chronologisch zijn en min of meer in de omgekeerde volgorde worden verteld (de eerste gebeurtenissen als laatste).

Top

Interpretatie : Personages

Er zijn drie hoofdpersonages: Eva, Leva en Iosif. De eerste twee zijn veruit het belangrijkst.

Eva is een vrouw die zich min of meer als een willoze persoon laat leiden door anderen. Als vrouw in een kolonialistische wereld heeft ze niets in te brengen: ‘Het is ons toegestaan op dansfeesten onze mening te geven over schilderkunst of muziek, op voorwaarde dat we de mannen in de kring niet overtreffen in genialiteit of welbespraaktheid (…). Het is ons toegestaan over politiek te praten, op voorwaarde dat we daarbij de mening van onze echtgenoot onderschrijven en, vooral, de politieke boodschap van het Rijk een moederlijke dimensie geven’ (p. 213).

Eva heeft de mening dat de Spanjaarden lui, dom, smerig en verachtelijk zijn overgenomen. Door de komst van Leva begint ze te beseffen dat ze daarmee niet alleen het oordeel van anderen heeft overgenomen, maar daarmee ook medeschuldig is aan wat er is gebeurd – iets wat ze nu pas ten volle onder ogen begint te zien. ‘Ik ben het die nu (…) begint te beseffen dat ik het leven van iemand anders heb geleid. (…) Tot het eind toe doorgaan op een weg die me nu onwettig voorkomt, is een mogelijkheid. De andere, de rest van mijn leven eerlijk en open onder ogen zien, jaagt me angst aan’ (p. 75).

Hoewel ze Iosif haat en geregeld fantaseert dat ze hem zal doodschieten of laten wegkwijnen, doet ze dat niet. Enerzijds is dat vanwege angst en een (misplaatste) loyaliteit, anderzijds toont ze zich daarmee waardiger en menselijker dan hij, die zovelen zo koelbloedig de dood in dreef. Het feit dat ze geen wraak neemt op haar echtgenoot, is iets wat ze gemeen heeft met Leva. Haar moed neemt gaandeweg toe en vindt een hoogtepunt in het feit dat ze het gemakkelijke aanbod van de consul om vrijuit te gaan, afslaat. In zijn gezicht bekent ze dat ze de man onderdak verleent.

Eva ziet uiteindelijk haar leven eerlijk en open onder ogen en dat eist z’n tol: ‘Ik heb al die tijd zo vaak dood willen zijn. Hoe meer ik te weten kwam, hoe meer ik de behoefte voelde te verdwijnen. Om het leven zo niet langer met mijn aanwezigheid te bezoedelen. (…) En terwijl hij steeds lichter leek te worden, begon ik zijn last over te nemen’ (p. 231). In de volle wetenschap van wat ‘haar’ volk gedaan heeft en welke schuld ze zelf draagt, zit ze ‘gevangen op een plek waar de consul me met geen aanbod, achterdeurtje of leugen vandaan zal kunnen halen’ (p. 231).   

Leva is een broodmagere man van gemiddelde lengte, met donker haar, licht gebogen, met littekens over zijn hele gezicht, dromerige ogen. Eva staat een paar keer met het geweer klaar en schiet zelfs een keer op hem, maar niet Leva is degene die vijandig is. De man is zwijgzaam, lijkt als het ware in een andere wereld te verkeren, tussen leven en dood, zonder bezig te zijn met wraak of agressie. Na de moord op zijn vrouw en kind en dorpsgenoten, en de afschuwelijke deportatie, spreekt hij zo goed als niet meer. Het enige wat voor hem nog lijkt te tellen is het gevoel van verbonden te zijn met de aarde, de plek waar hij vandaan komt en waar zijn vrouw en dochter begraven liggen.

Iosif was vroeger een afschrikwekkende militair en een tiran voor zijn vrouw en zoon: ‘Dan trok hij hem zo hard aan zijn oor omhoog dat hij de arme jongen bijna optilde. Hij schudde hem door elkaar en niet zelden gaf hij hem een oorveeg en tikken op zijn vingers met de houten lineaal. (…) de troebele blik van iemand die tot verzadigens toe het kokende bloed van mannen heeft gedronken’ (p. 12-13).
Nu is hij echter een hulpeloos wezen: ‘Elke morgen til ik hem uit bed, kleed hem aan en zet hem in een stoel, binnen of buiten, al naargelang het jaargetijde. Ik pak hem bij zijn elleboog, waarna hij zich met kleine pasjes als een gehoorzaam hondje overal mee naartoe laat nemen’ (p. 11).
Desondanks maakt hij Eva het leven zuur en heeft hij haar nog altijd onder de duim, al neemt zij soms wraak door hem een tijdje aan zijn lot over te laten.

Top

Interpretatie : Taal en Stijl

Jesús Carrasco gebruikt een mooie afwisseling tussen bondige en meer uitgesponnen zinnen. De meeste zinnen zijn vrij kale zinnen, zonder al te veel metaforen. Maar Carrasco besteedt ook aandacht aan zintuiglijke waarnemingen, hetgeen extra nadruk geeft aan het thema van het boek en de plek waar het verhaal zich afspeelt: ‘En terwijl ik dichterbij kom, omhuld door de aroma’s van de nieuwe dag en de ochtendbries die de rotsrozen nog lichtjes heen en weer doet wiegen, kan ik de geur van het kledingstuk zelfs op meerdere passen afstand ruiken’ (p. 40-41).

Top

Interpretatie : Situering binnen het werk

De grond onder onze voeten is de tweede roman van Jesús Carrasco. Met zijn debuutroman De vlucht scoorde hij internationaal succes. De twee boeken hebben nauwe verwantschap met elkaar: beide gaan over een ontheemde hoofdpersoon en in beide spelen stilte en zwijgen, geweld en het gebied de Extremadura een belangrijke rol.

De grond onder onze voeten werd genomineerd voor de longlist van de Europese Literatuurprijs 2017.

Top

Reacties

Marijke Arijs ( De Standaard, 30 december 2016) noemt De grond onder onze voeten een roman die maar niet van de grond wil komen. Carrasco’s ‘ijver om Grote Literatuur af te leveren leidt soms tot gezochte vergelijkingen, weerbarstige formuleringen en ontsporende metaforen,’ schrijft ze. ‘Weet u wat het is? De schrijver, een fervent voorstander van een eigentijdse, geëngageerde literatuur, heeft zijn eigen principes hier zo overijverig toegepast dat die zijn verbeelding vierkant in de weg zijn gaan zitten. Het resultaat is een statisch boek dat de epische zeggingskracht van zijn debuut mist.’
Ook Maarten Steenmeijer ( de Volkskrant , 1 oktober 2016) lijkt niet erg van het boek gecharmeerd, al verwoordt hij zijn oordeel niet heel expliciet. In dit boek toont Carrasco zich volgens hem minder een mooischrijver dan in zijn debuut, schrijft Steenmeijer. ‘Maar je blijft stuiten op behaagzieke formuleringen als “Voorbij de bossen, ver weg, verheft de aarde zich in scherpe onvruchtbare pieken van kalksteen”.’

Jogchum Zijlstra ( Nederlands Dagblad, 9 december 2016) vindt het juist een ‘indrukwekkende roman’, en schrijft: ‘Deze prachtige roman laat zien dat de empathie voor een ander je terecht kan doen twijfelen aan je eigen manier van leven’.
Ook Ger Groot ( NRC Handelsblad, 2 december 2016) vindt het een geslaagde roman. ‘De woeste kracht van zijn debuut evenaart hij niet, maar met deze roman bewijst hij glansrijk zijn schrijverschap.’

Guus Bauer schrijft op literair weblog Tzum (19 oktober 2016): ‘ De grond onder onze voeten is vormtechnisch sterker dan  De vlucht, maar is verder gelijk wat betreft stem, stijl en zeggingskracht. Twee romans om te ondergaan.’

Top

Voor wie meer wil weten

Recensies:

- Arijs, Marijke. ‘Al te goede zielen’.
In: De Standaard, 30 december 2016.

- Bauer, Guus. ‘Een tombe in woorden’.
Op: Tzum, literair weblog , 19 oktober 2016.
Ook op Literatuurplein . 6 oktober 2016.

- Groot, Ger. ‘Zoeken naar een kiem van fatsoen’.
In: NRC Handelsblad, 2 december 2016.
Op: nrc.nl , 1 december 2016.

- Steenmeijer, Maarten. ‘Spaande mooischrijver neemt iets gas terug.
In: de Volkskrant, 1 oktober 2016.
Op: volkskrant.nl , 1 oktober 2016, met als titel: 'De lezer blijft bij Carrasco stuiten op behaagzieke formuleringen'.

- Zijlstra, Jogchum. ‘De kracht van verliezen’.
In: Nederlands Dagblad, 9 december 2016.

Interview:

- Bauer, Guus. Jesús Carrasco: 'Twijfel maakt je tot een mens'.
Op: hebban.nl , 10 oktober 2016.

- Fortuin, Arjen. ‘Ik ben geen held en ik weet nooit wat ik vind’.
In: NRC Handelsblad, 7 december 2016. 

Top

Vragen en discussietips

1. Eva is de verteller van het verhaal. Wat voor persoon is zij? Hoe zou je haar typeren?

2. Wat maakt dat Eva zo gefascineerd raakt door Leva? Welke redenen zou je daarvoor kunnen aanvoeren? Wat is de reden dat ze hem niet wegjaagt, ook al weet ze dat ze in overtreding is?

3. Wat komt Leva doen in de tuin van Eva?

4. Wat voor man is Leva? Wat vertegenwoordigen Leva en Iosif in het leven van Eva?

5. Is het verhaal van Leva zoals Eva het construeert waar of heeft ze veel verzonnen, denk je? Waar leid je dat uit af?

6. Welke betekenissen heeft de aarde/grond in dit boek, of waar staat die symbool voor?

7. De hond Kaiser voelt zich vanaf het eerste moment aangetrokken tot Leva en volgt hem overal. Hoe interpreteer je dat?

8. Eva haat Iosif, maar blijft toch voor hem zorgen. Waarom?

9. Heeft Iosif schuld aan de dood van Thomas? Waarom wel/niet?

10. Hoe interpreteer je de confrontatie tussen Eva en de consul?

11. Waarom denk je dat Carrasco ervoor heeft gekozen de namen van Eva en Leva zoveel op elkaar te laten lijken?

12. In zijn roman vermengt Carrasco verschillende tijden en historische gebeurtenissen. Wat beoogt hij daarmee, denk je? Vond je het wel/niet goed werken?

13. Sommige recensenten zijn enthousiast over het boek, anderen vinden het mooischrijverij of een te opzichtige poging om grote literatuur te schrijven. Met wie ben je het eens en waarom?

14. Greep het verhaal je aan? Waarom wel/niet?

Top