Terug

Max Havelaar

Max Havelaar

Index

  1. Samenvatting
  2. Interpretatie: Thematiek
  3. Interpretatie: Titel en Motto
  4. Interpretatie: Structuur en Techniek
  5. Interpretatie: Personages
  6. Interpretatie: Taal en Stijl
  7. Interpretatie: Situering binnen het werk
  8. Reacties
  9. Context
  10. Voor wie meer wil weten

Samenvatting

De 43-jarige Batavus Droogstoppel is al zeventien jaar makelaar in koffie bij de firma Last & Co. en woont op Lauriergracht 37 te Amsterdam. Hij is van plan een boek over de koffiecultuur te schrijven en zal zich daarbij laten leiden door waarheid en gezond verstand en niet, zoals dichters en romanschrijvers doen, door leugens.

Op een avond ontmoet hij in de Kalverstraat een vroegere schoolkameraad, die er nogal sjofel uitziet. In plaats van een behoorlijke winterjas draagt hij een soort sjaal over zijn schouder en Droogstoppel noemt hem dan ook Sjaalman. Tot zijn ergernis wandelt Sjaalman, aan wie Droogstoppel geen goede herinneringen heeft, een eind met hem mee.

De volgende dag ontvangt Droogstoppel een pak papieren van Sjaalman en een brief, waarin hij hem vraagt de teksten eens door te lezen en bij een boekhandelaar borg voor hem te staan voor de drukkosten die aan een uitgave zijn verbonden. Droogstoppel treft interessante teksten in het pak documenten aan, onder andere een 'Verslag over de Koffiecultuur in de Residentie Menado', dat hij voor zijn boek zou kunnen gebruiken. Hij schakelt de volontair Ernest Stern in, de zoon van een bevriende relatie uit Hamburg, die ook bij Last & Co. werkt. Stern zal aan de hand van de documenten van Sjaalman het boek over de koffiecultuur voor Droogstoppel gaan schrijven. De titel moet luiden: 'De koffiveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappy' en Droogstoppel zelf zal af en toe een hoofdstuk schrijven 'om aan 't boek een solide voorkomen te geven'.

Op een dag gaat Droogstoppel naar Sjaalman om hem uitleg te vragen over een aantal zaken, maar hij treft hem niet thuis aan.

Stern begint zijn verhaal met een beschrijving van het reizen op Java, het bestuur van Nederlands-Indië en de misstanden die er zijn, namelijk knoeierijen en uitbuiting van de inlandse bevolking. Daarna vertelt hij over de aankomst van Max Havelaar, de nieuwe assistent-resident in Rangkas Betoeng, de hoofdplaats van Lebak (Zuid-Bantam). Hij geeft een uitvoerige beschrijving van het karakter van de 35-jarige Havelaar: hij is een uitstekend ambtenaar, eerlijk, waarheidslievend, snel van begrip, geestig, beschaafd enzovoort, maar ook 'een vat vol tegenstrijdigheid', idealist én realist. Havelaar heeft een lieftallige vrouw (Tine) en een zoontje, de 'kleine Max'.

Na de kennismaking met resident Slijmering, controleur Verbrugge, de inlandse regent Radèn Adipati Karta Nata Negara en anderen, wordt Havelaar in zijn ambt bevestigd. Hij neemt zich voor de inlandse bevolking te beschermen tegen onderdrukking, mishandeling en knevelarij. De volgende dag houdt hij een toespraak tot de hoofden van Lebak, waarin hij duidelijk laat merken dat hij weet dat sommigen hun plicht verzaken uit eigenbelang, geld boven recht stellen en de arme mensen van hun buffels beroven. Dat het onrecht welig tiert, heeft hij gelezen in de archiefstukken van zijn voorganger Slotering. Controleur Verbrugge is ook op de hoogte van de wantoestanden en hij weet bovendien dat er over de dood van Slotering geruchten de ronde doen: hij zou vergiftigd zijn door de schoonzoon van de bejaarde regent. Havelaars superieur, de resident van Bantam Slijmering, heeft nog geen enkele maatregel genomen om een eind te maken aan de uitbuiting van de bevolking door de regent, die voortdurend geld nodig heeft om zijn grote familie en hofhouding te onderhouden.

Droogstoppel onderbreekt nu Sterns verhaal. Hij heeft nergens uit kunnen opmaken dat er in Lebak koffie verbouwd wordt en vindt het verhaal over Havelaar niet boeiend. Hij zet de lezer nu iets stichtelijkers voor: brokstukken uit een preek van dominee Wawelaar over 'de liefde Gods'. Het evangelie moet aan de Javanen verkondigd worden en ze moeten door arbeid tot God komen. En dat is mogelijk, want de grond in Lebak kan heel goed geschikt gemaakt worden voor de koffiecultuur!

Verder vindt Droogstoppel dat de papieren van Sjaalman de christelijke geest in zijn huis niet bevorderen. Per brief spoort hij Stern aan eens wat degelijkers uit het pak van Sjaalman te berde te brengen.

Tijdens gesprekken met onder anderen Verbrugge vertelt Havelaar het een en ander over zijn verleden. Zo verhaalt hij dat hij in 1842, toen hij controleur van Natal was, op Sumatra een dertienjarig meisje had leren kennen, Si Oepi Keteh ('kleine freule'). Uit de parabel van de Japanse steenhouwer die hij haar toen verteld had, blijkt dat de mens niet steeds naar hogere dingen moet streven.

Havelaar werkt hard en gaat gemoedelijk om met luitenant Duclari en controleur Verbrugge. De bestrijding van de misstanden vormt zijn grootste zorg. Regelmatig melden zich inlandse klagers bij zijn huis; velen van hen vluchten en sluiten zich aan bij de opstandelingen in de Lampongse districten. Havelaar probeert de regent met zachte hand te 'bewerken', maar ondanks mooie beloften verandert diens handelwijze niet. Hoewel iedereen op de hoogte is van het onrecht dat de inlanders wordt aangedaan, grijpt niemand in. Hoe erg de situatie is, blijkt uit de tragische geschiedenis van Saïdjah en Adinda, een 'eentonig' verhaal dat wel aan móet spreken. (Droogstoppel begint er spijt van te krijgen dat hij het boek niet zelf is gaan schrijven...)

Saïdjah is de zoon van een eenvoudige Soedanese landbouwer in Badoer. Hij ploegt voor zijn vader het rijstveld en de trouwe buffel beschermt hem op een dag tegen een aanval van een tijger. Maar net als de vorige buffel wordt ook dit dier door het districtshoofd in beslag genomen. Enige tijd daarna vlucht Saïdjahs vader, omdat hij de landrente niet kan betalen. Hij wordt echter opgepakt en overlijdt later in de gevangenis; zijn vrouw sterft van ellende. Saïdjah wordt verliefd op Adinda en vertrekt naar Batavia om als bendi-jongen geld te verdienen (een bendi is een rijtuigje met paarden). Na drie jaar zal hij terugkeren om met Adinda te trouwen. Tijdens de lange voettocht naar Batavia houden liefde, eenzaamheid, angst en dood zijn gedachten bezig. In Batavia klimt hij op tot huisbediende en als de drie jaar om zijn, keert hij met een getuigschrift, voldoende geld en een prachtige doek voor Adinda terug naar Badoer. Adinda en haar huis zijn echter onvindbaar. Als hij hoort dat ze met haar familieleden en vele anderen naar de Lampongs (Zuid-Sumatra) is vertrokken, besluit hij haar te gaan zoeken. Hij sluit zich aan bij een bende opstandelingen en vindt uiteindelijk in een brandend dorp Adinda's lijk. Hij maakt een einde aan zijn leven door op de bajonetten van de soldaten in te lopen.

Op een middag verneemt Havelaar van mevrouw Slotering dat ze vreest dat hij vergiftigd zal worden, net als haar man, die ook tegen het onrecht streed. Havelaar dient dan bij resident Slijmering een schriftelijke aanklacht tegen de regent in. Slijmering reageert zeer verbolgen, omdat Havelaar hem niet eerst mondeling ingelicht heeft en omdat hij hem stoort in zijn drukke bezigheden.

Droogstoppel onderbreekt het verhaal weer en vertelt over zijn nieuwe poging om Sjaalman te ontmoeten en over een brief, waarin 'juffrouw Sjaalman' van haar familie het advies krijgt te scheiden. Ook besteedt hij uitvoerig aandacht aan een ontmoeting met zijn schoonvader en een resident uit de Oost, die beweert dat er in Indië helemaal geen ontevredenheid bestaat.

De resident komt voor overleg naar Rangkas Betoeng. Hij brengt eerst een bezoek aan de regent en geeft hem geld. Daarna praat hij met Havelaar. Omdat de assistent-resident weigert zijn aanklacht in te trekken, komt de zaak bij de gouverneur-generaal terecht. Die ziet zich uiteindelijk genoodzaakt Havelaar voorlopig over te plaatsen naar Ngawi. Dat is echter zijn eer te na: hij vraagt nu zelf ontslag, draagt het bestuur over aan Verbrugge en vertrekt met vrouw en kind naar Batavia om de gouverneur-generaal te spreken. Maar Zijne Excellentie wil hem niet ontvangen, omdat hij een fijtzweer aan zijn voet heeft en bovendien op het punt staat naar het moederland te vertrekken. Ook de brief die Havelaar schrijft, heeft geen resultaat.

Dan neemt Multatuli de pen op. Hij heeft Stern niet meer nodig en stuurt Droogstoppel weg ('stik in koffie en verdwijn!'). Multatuli wil dat zijn boek gelezen zal worden. Iedereen moet weten dat de Javaan mishandeld wordt. En als hij niet geloofd wordt, zal hij zijn boek in vele talen vertalen. De Javaan moet geholpen worden, langs wettige weg of desnoods met geweld. Hij draagt zijn boek op aan koning Willem III, keizer van het prachtige rijk van Insulinde 'dat zich daar slingert om de evenaar, als een gordel van smaragd', en hij vraagt hem of het zijn wil is dat Havelaar wordt bespot en meer dan dertig miljoen onderdanen worden mishandeld en uitgezogen in zijn naam...

Top

Interpretatie : Thematiek

Max Havelaar laat zien hoe een volk onderdrukt en uitgebuit wordt door de machthebbers. Dat gebeurde toen, in de negentiende eeuw, en dat gebeurt nog steeds overal op de wereld.

In de roman is de inlandse regent de hoofdschuldige. Door zijn onderdanen zonder betaling werk te laten verrichten en door opbrengsten in natura te vorderen, is hij in staat zijn grote familie te onderhouden en zijn luxueuze manier van leven te bekostigen.

De Hollandse bestuursambtenaren zijn ' op een enkele uitzondering na ' medeschuldig, omdat zij op de hoogte zijn van de ongeoorloofde praktijken, maar er niets tegen doen en daardoor het onrecht laten voortbestaan. De enigen die de strijd tegen de regent durven aanbinden, zijn Slotering en Havelaar. Maar beiden leveren een vergeefse strijd: Slotering sterft op mysterieuze wijze en Havelaar wordt door zijn superieuren weggewerkt.

Hoe uiteenlopend van aard de onderwerpen in het boek ook zijn, ze worden met elkaar verbonden door de centrale gedachte dat het bestuur niet deugt en het volk wordt uitgebuit.

Een tweede thema is het streven naar eerherstel. Havelaar voelt zich diep gekwetst door zijn superieuren, die zijn strijd voor verbetering van het lot van de inlanders in feite niet serieus nemen.

Max Havelaar is een sterk geëngageerde tendens- of strekkingsroman, waarin voortdurend kritiek doorklinkt op de maatschappij met haar hypocrisie, de zogenaamde handelsgeest van de Hollanders, het fatsoen en de braafheid.

Top

Interpretatie : Titel en Motto's

De titel verwijst naar de fictieve hoofdpersoon, Max Havelaar. De ondertitel heeft betrekking op de koffiecultuur in Nederlands-Indië (nu Indonesië), die veel geld voor de staatskas opleverde.

Het 'Onuitgegeven Toneelspel' voorin het boek kan beschouwd worden als een motto. In dit toneelstukje wordt een zekere Lothario ervan beschuldigd dat hij Barbertje heeft vermoord en ingezouten. Barbertje blijkt echter springlevend te zijn en ze roemt zelfs de goedheid van Lothario. Toch blijft de rechter bij zijn vonnis dat Lothario moet hangen: hij is namelijk schuldig aan eigenwaan. (In de volksmond leidde dit gegeven abusieflijk tot de zegswijze 'Berbertje moet hangen'.)

Dit 'motto' verwijst naar de schijnethiek die kenmerkend is voor de Nederlandse bestuurders in Nederlands-Indië. Havelaar wordt in feite door de gouverneur-generaal net zo behandeld als Lothario door de rechter.

Top

Interpretatie : Structuur en Techniek

Max Havelaar bestaat uit twintig hoofdstukken (zie ook bij 4.) en is een dubbelroman. Er zijn twee verhalen die nauw met elkaar verbonden zijn: het 'Hollandse' verhaal van en over Droogstoppel en het 'Indische' verhaal van Stern over Max Havelaar. Het laatste gedeelte van het boek is een soort pamflet of schotschrift, waarin Multatuli zelf aan het woord is en uiteenzet welk doel hij met zijn boek nastreeft.

De lezer, die aanvankelijk denkt dat het om een humoristisch-realistisch verhaal gaat, komt er van lieverlede achter dat de fictie (de verzonnen werkelijkheid) steeds meer realiteit blijkt te zijn en dat het de schrijver erom te doen is bestaande wantoestanden in Nederlands-Indië aan de kaak te stellen (een buitenliterair doel dus). De literatuur wordt als het ware als lokmiddel gebruikt om de lezer met de neus op de werkelijkheid te drukken. Het hele verhaal heeft eigenlijk veel weg van één lange redevoering.

Het vertelperspectief is nogal ingewikkeld. Er zijn namelijk vier ikvertellers: de eerste is Droogstoppel, de tweede is Stern, die op zijn beurt een derde - min of meer alwetende - ikverteller creëert (namelijk Havelaar) en de vierde is Multatuli.

Een belangrijk structuurelement is ' behalve de herhaling ' het gebruik van tegenstellingen: Nederland (met name Amsterdam) staat tegenover Nederlands-Indië (met name Lebak), rijk tegenover arm, oprechtheid tegenover huichelarij, werkelijkheid tegenover fictie, 'heden' (Amsterdam, omstreeks 1860) tegenover 'verleden' (Lebak, 1856).

Multatuli zelf noemt zijn boek 'bont', zonder 'geleidelijkheid', maar de structuur is toch niet zo grillig als op het eerste gezicht lijkt. Zo zijn er bijvoorbeeld twee groepen van elk drie hoofdstukken van gelijke omvang te onderscheiden met elk twee hoogtepunten. Het eerste drietal omvat de hoofdstukken 1 tot en met 4, 5 tot en met 8 en 9 tot en met 11 en heeft als hoogtepunten de toespraak tot de hoofden van Lebak en de parabel van de Japanse steenhouwer. In het tweede drietal, hoofdstuk 12 tot en met 14a, 14b tot en met 17 en 18 tot en met 20, zijn de geschiedenis van Saïdjah en Adinda en het slotgedeelte de hoogtepunten.

Top

Interpretatie : Personages

Max Havelaar is een sterk autobiografische roman. De hoofdpersoon is eigenlijk de schrijver zelf in verschillende gedaantes.

De eerste gestalte die hij aanneemt is die van Sjaalman, een miskende dichter en schrijver, die ontslagen is door boekhandelaar Graafzuiger en dan aan lager wal raakt.

De tweede gedaante waarin hij optreedt, is die van Ernest Stern, de enigszins sentimentele jonge Duitser die de Havelaargeschiedenis vertelt.

Max Havelaar zelf is de derde afsplitsing van de auteur. Hij is de ideale ambtenaar, een heroïsche figuur die strijdt tegen het onrecht dat de inlanders ' volgens hem ' wordt aangedaan. Hij past niet in het toenmalige koloniale ambtenarencorps en stuit dan ook telkens op onwil en onbegrip van de bestuurders. Desondanks blijft hij overtuigd van de juistheid van zijn opvattingen, daarbij gesteund door zijn liefdevolle echtgenote, die een blinde verering voor hem heeft.

De vierde gedaante is die van Multatuli, die vecht voor erkenning en eerherstel.

Sjaalman, Stern, Havelaar en Multatuli zijn dus afsplitsingen van een en dezelfde figuur. Ze tonen ieder een ander aspect van Eduard Douwes Dekker, die zelf in 1856 als assistent-resident van Lebak tevergeefs een einde probeerde te maken aan de wantoestanden en later ontgoocheld terugkeerde naar Europa.

Verschillende personages hebben karakternamen ('speaking names'), zoals Droogstoppel (de tot karikatuur verstarde Hollandse koopman), Slijmering (de strooplikkende resident die zijn plicht verzaakt, maar het altijd o zo druk heeft) en dominee Wawelaar (die zijn vroom gewauwel over de gelovigen uitstort).

Achter bepaalde personages gaan werkelijk bestaande figuren schuil; zo is Slijmering gemodelleerd naar C.P. Brest van Kempen en heeft de gouverneur-generaal veel weg van A.J. Duymaer van Twist. Max Havelaar is dus ook in zekere zin een sleutelroman.

Top

Interpretatie : Taal en Stijl

De stijl is zeer afwisselend en - zeker voor de tweede helft van de negentiende eeuw - zeer persoonlijk, levendig en natuurlijk. Gewone spreektaal, ambtelijke taal, bijbels taalgebruik en poëtische verteltrant wisselen elkaar af in verschillende tekstsoorten (brieven, vertellingen, gesprekken, verhalen enzovoort). Ook de typografie vertoont veel variatie. Vooral het slotgedeelte van de roman is in een meeslepende stijl geschreven. Een citaat:

En ik zou klewangwettende krijgszangen slingeren in de gemoederen van de arme martelaren wie ik hulp heb toegezegd, ik, Multatuli.

Redding en hulp, op wettelijke weg, waar het kan ... op w e t t i g e weg van geweld, waar het moet.

En dit zou zeer nadelig werken op de K o f f i e v e i l i n g e n v a n d e N e d e r l a n d s c h e H a n d e l ' M a a t s c h a p p i j !

Want ik ben geen vliegenreddende dichter, geen zachtmoedige dromer, zoals de getrapte Havelaar, die zijn plicht deed met de moed van een leeuw, en honger lijdt met het geduld van een marmot in de winter.

Dit boek is een inleiding...

Ik zal toenemen in kracht en scherpte van wapenen, naarmate het nodig zal wezen...

God geve dat het niet nodig zij!

Neen, 't zal niet nodig zijn! Want aan U draag ik mijn boek op, Willem de Derde, Koning, Groothertog, Prins ... meer dan Prins, Groothertog en Koning ... K e i z e r van 't prachtig rijk van I n s u l i n d e dat zich daar slingert om de evenaar, als een gordel van smaragd...

Aan U durf ik met vertrouwen vragen of 't Uw keizerlijke wil is:

Dat Havelaar wordt bespat met de modder van Slijmeringen en Droogstoppels?

En dat daarginds Uw meer dan dertig millioenen onderdanen worden m i s h a n d e l d en u i t g e z o g e n i n U W n a a m ?

(uitg. Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1955)

Top

Interpretatie : Situering binnen het werk

Met Max Havelaar maakte Eduard Douwes Dekker (1820-1887) zijn debuut als romanschrijver. Hij schreef het boek in 1859 in niet meer dan vier à vijf weken, in een klein logement in Brussel (Au Prince Belge). Van zijn latere werk zijn vooral de Minnebrieven (1861) en de Ideeën (1862-1877; zeven bundels, inclusief het toneelstuk Vorstenschool en de onvoltooide geschiedenis van Woutertje Pieterse) bekend geworden.

Douwes Dekker is een van de weinige echte romantici in onze letterkunde: hij leefde in voortdurende onvrede met het bestaan. In Max Havelaar vinden we typisch romantische elementen als manuscriptfictie (het opnemen van zogenaamd echte documenten), protest tegen de maatschappij en de grote aandacht voor emoties. Daarnaast spelen rationalisme en realisme een belangrijke rol.

Top

Reacties

Multatuli wilde met zijn roman twee doelen bereiken: verbetering van het lot van de Javanen en eerherstel voor zichzelf. Die beoogde effecten bleven grotendeels uit door het ingrijpen van Jacob van Lennep (zie bij de paragraaf 'Context'). Toch heeft het boek veel opschudding veroorzaakt in de negentiende eeuw. Het veroorzaakte een debat in de Tweede Kamer en heeft er mede toe geleid dat er allerlei wijzigingen in het bestuur van Nederlands-Indië werden aangebracht. Een eind aan de wantoestanden op Java maakte het echter niet. Multatuli werd met zijn roman op slag beroemd en spoedig ook gevreesd en gehaat, omdat hij de fouten van het koloniale bewind aan de kaak stelde. Hij werd als het ware de luis in de pels van het vaderlands geweten.

Rond Max Havelaar is in de loop der jaren een hele bibliotheek gegroeid: over geen werk uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis is zoveel geschreven als over dit boek. In 1976 werd het bovendien verfilmd (door Fons Rademakers) en in 1987 tot musical bewerkt (door Jos Brink, Frank Sanders en Henk Bokkinga). Het aantal talen waarin de roman verschenen is, is enorm: Frans, Duits, Engels, Spaans, Portugees, Italiaans, Deens, Zweeds, Fins, Noors, Pools, Hongaars, Tsjechisch, Russisch, Chinees, Japans, Indonesisch... Ook het aantal herdrukken is niet meer te tellen; de meest recente editie is verzorgd en toegelicht door Annemarie Kets-Vree in de serie Nederlandse Klassieken (Prometheus/Bert Bakker, Amsterdam 1998).

Tot het midden van de jaren tachtig werd Max Havelaar vrijwel zonder uitzondering beschouwd als het hoogtepunt van de negentiende-eeuwse literatuur, een 'literair monument'. G. Stuiveling noemde het boek zelfs de enige roman van wereldformaat die onze negentiende eeuw heeft opgeleverd, 'een unieke bijdrage van onze letteren aan de literatuur der mensheid'.

De laatste vijftien jaar is het aantal kritische geluiden echter toegenomen. Zo is Rob Nieuwenhuys van mening dat Douwes Dekker weinig begreep van het Indonesische rechtsgevoel: het gewoonterecht (de adat) ging voor de inlanders boven de geschreven wetten. Ten onrechte leeft de inlandse regent nu in de geschiedenis voort als 'een knevelaar van groot formaat'.

Een criticus die geen goed woord voor het boek over heeft, is Rob van Erkelens: 'een vervelend en kinderachtig werk, dat als politiek pamflet wellicht waardevol is, maar als literaire roman nauwelijks indruk maakt. (...) de schrijver wil zijn ideeën zo vreselijk graag door des lezers strot duwen dat hij zijn verhaal laat verzuipen in een zondvloed van goede bedoelingen en stuitend moralisme. (...) Havelaar is een kruising tussen Superman, Mahatma Gandhi en Nelson Mandela.'

In Indonesië wordt Max Havelaar volgens Subagio Sastrowardoyo nauwelijks gelezen, uitgezonderd het verhaal van Saïdjah en Adinda. De film van Fons Rademakers heeft in Indonesië tot veel discussie geleid: 'moet de mythe rond Multatuli, als zou hij degene geweest zijn die het einde van het koloniale tijdperk inluidde, niet eens herzien worden?' Max Havelaar tast de eer en het gezag van de inlandse regent aan: 'Voor de nazaten van de regent is de Max Havelaar een boek dat de naam van de familie voor altijd heeft bezoedeld.' In literair opzicht is de roman echter ook voor de Indonesiërs een geslaagd boek, dat verschillende schrijvers heeft geïnspireerd bij de vormgeving van hun werk (bijvoorbeeld Pramoedya Ananta Toer).

Top

Context / Achtergronden

De eerste druk van Max Havelaar verscheen in 1860 bij uitgeverij J. de Ruyter in Amsterdam en werd verzorgd door de schrijver Jacob van Lennep (1802-1868), aan wie Multatuli het manuscript voor 500 gulden verkocht had. Van Lennep bracht een aantal veranderingen in de tekst aan, die de actualiteitswaarde van de roman sterk verminderden: hij schrapte alle data en verdoezelde plaatsnamen. Bovendien bracht hij een hoofdstukindeling aan en corrigeerde hij taal- en stijlfouten.

Toen Multatuli's vriend G.L. Funke het auteursrecht in 1874 kocht, kreeg de schrijver de gelegenheid het boek te reviseren. De vijfde druk van 1881 (met vele pagina's 'Aanteekeningen en ophelderingen') was de laatste herziene druk tijdens Multatuli's leven. Het duurde tot 1949 voor professor Garmt Stuiveling Max Havelaar uitgaf naar het enige bewaard gebleven afschrift van Multatuli zelf uit 1859; het oorspronkelijke manuscript is nooit teruggevonden.

De roman is opgedragen 'Aan de diep vereerde nagedachtenis van Everdina Huberta baronesse van Wijnbergen, de trouwe gade [echtgenote], de heldhaftige liefdevolle moeder, de edele vrouw', dat wil zeggen aan Multatuli's echtgenote Tine. Na deze opdracht volgt een lang citaat in het Frans van journalist Henry de Pène, waarin het gaat over de hoge eisen die aan de vrouw van een dichter gesteld worden.

Het slot van de roman bevat nog een tweede opdracht, namelijk aan koning Willem III. Multatuli had hem de roman in handschrift toegestuurd, maar de koning heeft nooit iets van zich laten horen.

Tot slot iets over het bestuur van Nederlands-Indië in de tijd van E. Douwes Dekker. Het land was verdeeld in residenties (een soort provincies), die bestuurd werden door inlandse regenten (volkshoofden). De Nederlandse regering had hun macht ingeperkt door hen onder toezicht van Europese ambtenaren te plaatsen: de residenten, assistent-residenten, controleurs, opzieners en klerken. De hoogste ambtenaar was de gouverneur-generaal. De regenten droegen in ruime mate bij aan de instandhouding van het cultuurstelsel. Dit in 1830 door generaal Jan van den Bosch bedachte stelsel hield in, dat de inlandse bevolking verplicht was tegen een kleine vergoeding eenvijfde deel van de grond die van de regering gepacht werd, te bebouwen met producten voor de Europese markt. Wie geen land bebouwde, moest 66 dagen per jaar werken in fabrieken waar de voor Europa bestemde producten verwerkt werden.

Top

Voor wie meer wil weten

- Er is niets poëtischer dan de waarheid. Schrijvers over Multatuli. Contact, 1986.

- Erkelens, Rob van. 'Mad Max Havelaar.'
In: De Groene Amsterdammer, 9 augustus 1995.

- Mertens, Anthony. 'Inderdaad, de compositie is erbarmelijk: de receptiegeschiedenis van de Max Havelaar als klassieker.'
In: De Groene Amsterdammer, 23 oktober 1985.

- Moor, Wam de. 'De arrogantie van Eduard Douwes Dekker. Rob Nieuwenhuys doorbreekt de mythe van Lebak.'
In: De Tijd, 16 oktober 1987.

- Nieuwenhuys, Rob. 'Multatuli's persoonlijk drama kreeg een universele betekenis. Honderd jaar geleden verscheen de Max Havelaar.'
In: Het Vaderland, 14 mei 1960.

- Oversteegen, J.J. 'De organisatie van Max Havelaar.'
In: Merlyn, 1963, p. 20-45.

- Oversteegen, J.J. 'Een verbaasd gezicht.'
In: Merlyn, 1965, p. 69-74.

- Sastrowardoyo, Subagio. 'De strijd om Saïdjah en Adinda: Max Havelaar in de Indonesische samenleving.'
In: NRC Handelsblad, 11 december 1987.

- Stuiveling, Garmt. 'Van Douwes Dekker tot Max Havelaar.'
In: Rekenschap, Amsterdam 1947, 2de druk, p. 97-133.

- Stuiveling, Garmt. 'Een vat vol tegenstrijdigheden: Garmt Stuiveling over Max Havelaar door Multatuli, gepubliceerd in mei 1860.'
In: Haagsch Dagblad, 7 mei 1960.

Top